Văn bản pháp luật

 • Sẽ bổ sung quy định về hỗ trợ khắc phục ô nhiễm Sẽ bổ sung quy định về hỗ trợ khắc phục ô nhiễm

  Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

  2011-07-10 15:52:56

 • Ban hành thông tư quy định tiêu chí xác định và danh mục loài ngoại lai xâm hại Ban hành thông tư quy định tiêu chí xác định và danh mục loài ngoại lai xâm hại

  Ngày 1/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy dịnh tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

  2011-07-10 15:51:07

 • Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản tối đa 100 triệu đồng Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản tối đa 100 triệu đồng

  Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư về mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, bao gồm hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản.

  2011-07-10 15:46:48

 • Sửa đổi bổ sung một số quy định về việc hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường Sửa đổi bổ sung một số quy định về việc hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường

  Ngày 5/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

  2011-07-07 14:52:01

 • Bổ sung quy định về hỗ trợ khắc phục ô nhiễm Bổ sung quy định về hỗ trợ khắc phục ô nhiễm

  Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

  2011-07-07 14:43:02

 • Một số VBPL có liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường Một số VBPL có liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường

  Nhằm giúp cho công tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường được thuận lợi, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Môi trường đã tập hợp một số văn bản có liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường để đăng tải lên trang web của Tổng cục.

  2011-07-05 13:49:59

 • Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên

  Theo Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg), kể từ ngày 19 -8 -2011, việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sẽ thực hiện theo quy định mới.

  2011-07-05 13:36:35

 • Từ hôm nay, 8 luật mới có hiệu lực thi hành Từ hôm nay, 8 luật mới có hiệu lực thi hành

  Từ hôm nay, 1/7, 8 luật mới và điều luật bổ sung bắt đầu được áp dụng, gồm: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm và Luật Thi hành án hình sự.

  2011-07-01 01:29:56

 • Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên Quy định mới về điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên

  Kể từ ngày 19/8/2011, việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên) sẽ thực hiện theo quy định mới tại Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006).

  2011-06-28 12:50:15

 • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

  Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

  2011-05-17 08:37:00