Slider, Văn bản pháp luật

Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

2017-02-14 11:39:24

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã). Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Toàn văn Thông tư tải tại đây

File đính kèm: tt02.pdf