Theo bạn để cải thiện môi trường sống cần?

Nâng cao nhận thức của người dân : 2151
Định hướng và đầu tư của chính phủ : 574
Có chế tài xử phạt nghiêm khắc : 577
Ý kiến khác : 169